POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI SERWISU RUSZAMYNIERUCHOMOSCI.PL

Zasady podstawowe

Poland Investors Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-755) przy ul. Szafarnia 11 lok. F8, wpisana przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000408987, posiadająca numery REGON: 221605597 oraz NIP: 5833149786, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 zł, zwana dalej „Spółką”, właściciel serwisu ruszamynieruchomosci.pl (zwany dalej „Serwis”) dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność Użytkowników jej Serwisu.

Spółka:

 1. przestrzega stosownych przepisów prawnych w zakresie ochrony danych osobowych;
 2. nie przekazuje danych Użytkowników podmiotom do tego nieuprawnionym;
 3. składuje powierzone dane Użytkowników na najwyższej klasy sprzęcie w odpowiednio zabezpieczonych centrach przechowywania informacji, do których dostęp mają tylko upoważnione osoby;
 4. minimalizuje ryzyko utraty jakichkolwiek danych na wypadek awarii wywołanych czynnikami zewnętrznymi, np. przerw w dostawie energii elektrycznej;
 5. ceni i szanuje prywatność Użytkowników w sieci;

Serwis ruszamynieruchomosci.pl ma charakter otwarty. Jedną z głównych usług Serwisu jest możliwość odsłuchiwania przez Użytkowników publikowanych w Serwisie podcastów oraz zapoznawania się z publikowanymi w Serwisie wywiadami oraz wpisami umieszczanymi w prowadzonym w Serwisie blogu.

Poniższy dokument opisuje politykę prywatności Spółki. Odwiedzając Serwis akceptujesz zasady opisane w tym dokumencie.

Słowa pisane w niniejszym dokumencie z dużej litery mają znaczenie nadane w niniejszym dokumencie.

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2015.2135 z dnia 2015.12.16) udostępnionych przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym lub później zmodyfikowanych jest Spółka Poland Investors Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-755) przy ul. Szafarnia 11 lok. F8.
 2. Spółka dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2015.2135 z dnia 2015.12.16) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 z dnia 2013.12.03).
 3. Spółka przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, a także – jeśli wystąpiłaby taka potrzeba – dokonania rozliczeń z Użytkownikiem. Za zgodą Użytkownika dane osobowe mogą być przetwarzane przez Spółkę w celach statystycznych, marketingowych lub innych.
 4. Spółka nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika. Spółka uprawniona jest do ujawniania danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, po przedstawieniu stosownych dokumentów potwierdzających potrzebę posiadania tych danych do prowadzonych postępowań.
 5. Spółka uprawniona jest do ujawnienia opracowanych zbiorczych, ogólnych zestawień statystycznych. Zestawienia takie dotyczą głównie oglądalności Serwisu i nie zawierają danych pozwalających na identyfikację poszczególnych Użytkowników. Ponadto Spółka może przeprowadzać za pośrednictwem Serwisu różne badania społeczne i marketingowe (w szczególności ankiety). Uzyskane odpowiedzi mogą zostać wykorzystane w celu opracowania anonimowych wyników tych ankiet oraz w celu zbiorczego opublikowania ich.

Dane wymagane podczas rejestracji

W formularzu rejestracyjnym wypełnianym podczas pobierania skryptów (skrótów) odcinków Użytkownik zobowiązuje się do podania swoich następujących danych osobowych: adresu e-mail, nr telefonu, imię.

Prawo do weryfikacji, modyfikacji i usunięcia danych osobowych. Ograniczenia

 1. Spółka zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z wyżej wskazanych ustaw, w szczególności prawo wglądu do własnych danych osobowych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tych ustaw.
 2. Jeśli Spółka uzyska wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Usług niezgodnie z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Spółka może odmówić usunięcia danych niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika, w tym niezbędnych do zablokowania możliwości ponownego skorzystania przez Użytkownika z funkcjonalności Serwisu, w szczególności pobrania skryptu odcinków. Podstawą prawną odmowy jest art. 19 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 z dnia 2013.12.03). Odmowa usunięcia danych ma również miejsce w przypadkach przewidzianych w innych przepisach prawa. Spółka utrwali dla celów dowodowych fakt korzystania przez Użytkownika z Usług niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przechowywanie i ochrona informacji

 1. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Użytkowników traktowany jest jako wydzielona baza danych przechowywana w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych na serwerze należącym do podmiotu trzeciego, w specjalnej strefie bezpieczeństwa zapewniającej właściwą ochronę, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z odpowiednimi przepisami. Do ochrony danych osobowych zastosowano środki bezpieczeństwa na poziomie wysokim zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych z dnia 29 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 100, poz. 1024).
 2. Spółka daje swoim Użytkownikom możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą korzystać z Usług i udostępniać o sobie informacje.

Treści zamieszczane przez Użytkowników

Komentarze oraz lista aktywności zamieszczane na Stronach Internetowych w Serwisie, widoczne są dla wszystkich.

Informacje wysyłane do Użytkownika

 1. Spółka zastrzega sobie prawo do wysyłania Użytkownikom niezapowiedzianych wiadomości. Zalicza się do nich informacje odnoszące się bezpośrednio do funkcjonowania Serwisu, w tym w szczególności dotyczące zmian w funkcjonowaniu.
 2. Treści reklamowe związane z działalnością komercyjną Serwisu i jej kontrahentów mogą być przesyłane Użytkownikom wyłącznie za ich zgodą, zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 z dnia 2013.12.03). Zgoda w tym zakresie ma charakter odwoływalny.

Strony Internetowe w Serwisie oraz linki do stron osób trzecich

 1. Spółka nie sprawuje kontroli, nie zatwierdza, nie dokonuje przeglądu oraz nie odpowiada za politykę ochrony prywatności stosowaną przez administratorów Stron Internetowych w Serwisie lub właścicieli i administratorów serwisów, do których przekierowują odsyłacze zamieszczane w Serwisie.
 2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści znajdujące się na Stronie Internetowej w Serwisie lub stronie, do której przekierowuje zamieszczany przez niego w Serwisie odsyłacz.
 3. Użytkownik uznaje, że korzysta ze Stron Internetowych w Serwisie oraz stron osób trzecich na własną odpowiedzialność oraz że Spółka nie jest odpowiedzialna za jakiekolwiek szkody lub krzywdy poniesione w związku z korzystaniem ze Stron Internetowych w Serwisie lub stron, do których przekierowują odsyłacze zamieszczane przez Użytkowników w Serwisie.

Polityka „cookies” – przechowywanie i uzyskiwanie dostępu do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika

 1. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Spółkę wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
 2. Spółka używa cookies w celu dostarczania usług i treści dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb. Celem takiego działania jest także pozyskanie wiedzy o tym jakiej informacji Użytkownicy w ramach Serwisu szukają. Spółka wykorzystuje dane pozyskane również poprzez mechanizm cookies w celach statystycznych i emisji reklam.
 3. W niektórych przypadkach identyfikacja i związany z nią zindywidualizowany (personalizowany) dostęp do serwisów oparte są o cookies, jednak najczęściej konieczna jest przynajmniej jednorazowa autoryzacja użytkownika za pomocą hasła w czasie sesji. Wyłączenie cookies w przeglądarce przeważnie nie uniemożliwia korzystania z Usług, ale może spowodować utrudnienia.
 4. Spółka oświadcza i zastrzega, że mechanizm cookies to procedura zapisu i odczytu niewielkich informacji tekstowych, wysyłanych przez serwer www i zapisywanych w urządzeniu końcowym Użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Informacje tekstowe nie identyfikują danych osobowych Użytkownika, nie mają wpływu na funkcjonowanie urządzenia końcowego lub jego oprogramowania. Spółką oświadcza, że może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych.
 5. Spółka gromadzi informacje o Użytkownikach wyłącznie do własnego użytku, co nie wyłącza możliwości korzystania z mechanizmu cookies przez podmioty trzecie w ramach Serwisu, w tym przez współpracujących ze Spółką reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.
 6. Każdy Użytkownik może sprzeciwić się umieszczaniu niewielkich informacji tekstowych w ramach mechanizmu cookies poprzez skorzystanie z opcji wyłączenia tego mechanizmu w przeglądarce internetowej. Spółka zastrzega, jednak, że zablokowanie mechanizmu cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu lub braku możliwości personalizowania dostępnych ustawień.

Zmiany polityki ochrony prywatności oraz inne postanowienia końcowe

 1. Z uwagi na okoliczność, iż Usługi świadczone przez Spółkę w ramach Serwisu mogą ulegać zmianie, Spółka może wprowadzić zmiany w niniejszym dokumencie.
 2. Ogłoszenie zmian nastąpi w ten sposób, że Spółka umieści w ramach Serwisu informację o zmianach w Polityce Ochrony Prywatności. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki Ochrony Prywatności będzie się pojawiać z nową datą.
 3. W razie wątpliwości lub sprzeczności pomiędzy niniejszym dokumentem a udzielonymi przez Użytkownika zgodami, niezależnie od postanowień powyższych, podstawą do podejmowania oraz określenia zakresu działań przez Spółkę są udzielone przez Użytkowników zgody.
 4. Niniejszy dokument ma charakter informacyjny.
 5. W przypadku pytań Użytkowników dotyczących stosowania zasad wskazanych w niniejszym dokumencie, prosimy o kontakt na adres e-mail: info@ruszamynieruchomosci.pl.
 6. Polityka Ochrony Prywatności z dnia 26 maja 2016 r.